top of page
GRAFIKA WUKA 1-02-01.png
Zakres naszych usług związany jest z projektowaniem     
i obsługą inwestycji oraz przygotowaniem formalnym.

Poniżej znajdują się przykładowe etapy realizacji inwestycji
wraz z przykładowym zakresem usług.

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w projektowaniu
przebudów i modernizacji istniejących obiektów


Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą.

W  s  t  ę  p  n  a     a  n  a  l  i  z  a    f  o  r  m  a  l  n  a    |    A  n  a  l  i  z  a    c  h  ł  o  n  n  o  ś  c  i     |    K  o  n  c  e  p  c  j  a 

I  n  w  e  n  t  a  r  y  z  a  c  j  a   |  P  r  o  j  e  k  t     B  u  d  o  w  l  a  n  y     |    P  r  o  j  e  k  t     W  y  k  o  n  a  w  c  z  y  / T e c h n i c z n y 

     Początkowy etap współpracy pomiędzy Inwestorem i pracownią jest etapem analitycznym.

 •    W tym czasie analizujemy dostępne materiały oraz określamy rodzaj i zakres usług wraz z kosztami  ich przeprowadzenia. Określamy również jaka jest możliwość realizacji zadania projektowego.

 •    Wstępnie możliwe jest również określenie horyzontu czasowego wykonalności opracowania.

      Na tym etapie możliwe jest również przeprowadzenie analizy inwestycyjnej dotyczącej nieruchomości oraz planowanej funkcji. 

      Oferta skierowana jest również do osób zamierzających nabyć nieruchomość. 

 •    Możemy przygotować analizę projektową w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Materiały które podlegają weryfikacji związane są ze stanem prawnym nieruchomości, uwarunkowaniami planistycznymi (WZ lub MPZP) legalności istniejących zabudowań, stanem faktycznym oraz mapą, uwarunkowaniami środowiskowymi oraz warunkami związanymi  z przyłączeniem obiektu do sieci. Określamy również stan techniczny istniejących obiektów w zakresie odpowiednich ekspertyz oraz opinii lub operatów.

      Wykonujemy również analizy w trybie Due Diligence 

Wstępna analiza formalna      

 •    W celu przygotowania inwestycji konieczne jest określenie uwarunkowań w zakresie m.in. lokalizacji nieruchomości, ustaleń związanych z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, komunikacji, możliwości przyłączenia do sieci itp. 

 •    Analiza chłonności jest wstępnym opracowaniem projektowym, w którym zawarte są podstawowe informacje odnośnie możliwości inwestycyjnych oraz koniecznych do uzyskania uzgodnień lub warunków przyłączenia do sieci.

 •    W opracowaniu zawarte jest również wstępne opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz  z projektem obiektu i jego podstawowymi parametrami.

 •   Wykonanie analizy chłonności nieruchomości dostarcza informacji w zakresie potrzebnych środków oraz czasu do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Analiza chłonności

 •   Dysponując materiałami dotyczącymi uwarunkowań projektowych możliwe jest sporządzenie opracowania koncepcyjnego.

 •   Koncepcja projektowa jest przedstawieniem możliwości inwestycyjnych opracowanych na podstawie uzyskanych uzgodnień, postanowień lub decyzji dotyczących planowanej funkcji. Materiały podstawowe, które stanowią wytyczne projektowe to w szczególności decyzja o Warunkach Zabudowy lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, mapa sytuacyjno-wysokościowa  lub mapa do celów projektowych.

 •   Opracowanie koncepcyjne jest przedstawieniem przyjętych rozwiązań projektowych wraz z parametrami obiektu, który następnie jest uszczegóławiany w dokumentacji projektu budowlanego.

 •   W opracowaniu koncepcyjnym zawarte są również rozwiązania estetyczne ukazane w formie modelu 3D, wizualizacji lub wydruku 3D.

 • W opracowaniach koncepcyjnych uwzględniamy 

  • APK - Architektoniczny Projekt Koncepcyjny ​

  • WPK - Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny

Koncepcja

 •    W niektórych przypadkach brakuje dokumentacji projektowej istniejącego obiektu,  koniecznym jest wówczas wykonanie dokładnego obmiaru istniejącej zabudowy w formie opracowania inwentaryzacyjnego.

 •   Zakres opracowania jest ustalany indywidualnie.

 • Możliwe jest również wykonanie inwentaryzacji obiektu lub przestrzeni przy pomocy skanu 3D,  w formie chmury punktów oraz dokumentacji rysunkowej i modelu.

Inwentaryzacja

 •    Uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiednim do zamierzenia inwestycyjnego oraz przygotowania kwestii formalnych związanych z uzgodnieniami, warunkami, zgodami, ekspertyzami oraz opiniami i innymi wymaganymi prawem dokumentami. 

 •    Przystąpienie do opracowania projektu budowlanego jest poprzedzone etapem opracowania koncepcji na podstawie której uszczegóławiany jest projekt. 

 Wykaz niektórych dokumentów formalnych potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego:

----------------------------------------------------------------------------

->  Decyzja o Warunkach Zabudowy lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

->  Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub Akt Notarialny

->  Mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego Geodetę

(mapa sporządzona na podstawie wytycznych Architekta)

->  Badania geologiczne 

(wykonanie dokumentacji geotechnicznej na postawie wytycznych Architekta oraz Konstruktora) 

->  Warunki przyłączeniowe uzyskane od gestorów sieci (wnioski o warunki przyłączeniowe opracowane na podstawie wytycznych Architekta oraz Projektantów Branżowych)

->  Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

(jeżeli wymagana, wniosek opracowany na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu)

-> Inne uzgodnienia w zależności od lokalizacji m.in. warunki przyłączenia do drogi publicznej (wykonanie zjazdu), uzyskanie decyzji środowiskowej, ekspertyzy stanu istniejącego lub dotyczące zabezpieczeń pożarowych, uszczegółowionych badań geotechnicznych gruntu, badania zanieczyszczenia gruntu - sozologia.

 Opracowanie techniczne projektu budowlanego może również dotyczyć poza wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub zmiany sposobu użytkowania.

Projekt Budowlany

     W naszej ofercie posiadamy również pełną  obsługę w zakresie przygotowania formalnego Inwestycji.

  Podczas realizacji umowy opartej na otrzymaniu pełnomocnictwa Inwestorskiego zajmujemy się uzyskaniem stosownych uzgodnień, warunków, ekspertyz, operatów, decyzji itp. 

 •   Opracowanie w zakresie projektu budowlanego jest w kolejnym etapie projektowym odpowiednio uszczegóławiane w celu przekazania odpowiedniej dokumentacji technicznej bezpośrednia na budowę dla Wykonawców.

 •   Projekt Wykonawczy jest opracowaniem umożliwiającym budowę obiektu.

 •   Zakres projektu wykonawczego jest ustalany indywidualnie z Inwestorem oraz Wykonawcami.

Projekt wykonawczy / techniczny

Nadzór Autorski

 •   W czasie realizacji Inwestycji jest możliwe dokonywanie systematycznych wizyt na miejscu budowy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 

 •   Ilość wizyt, zakres oraz forma nadzoru autorskiego jest ustalana indywidualnie.

 •   Nadzór autorski jest również ofertą dokonania pełnej dokumentacji fotograficznej oraz opisowej w celu archiwizacji wszystkich etapów budowy. Wykonanie takiej dokumentacji może być nieocenionym materiałem w przyszłości podczas wykonywania remontów, napraw, przebudów lub sprzedaży nieruchomości oraz jest gwarancją poprawnego wykonania obiektu.

bottom of page