top of page
Dom jednorodzinny, architektura, projektowanie, indywidualny, pragmatyczny, architekt Wojciech Kocki
Oferta skierowana jest do osób podejmujących przedsięwzięcia dotyczące
   projektowania architektonicznego 
   obsługi inwestycji 
   przygotowania formalnego       


Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w projektowaniu
rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy i modernizacji istniejących obiektów


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Początkowy etap współpracy pomiędzy Inwestorem i pracownią jest etapem analitycznym.

W tym czasie analizujemy dostępne materiały oraz określamy rodzaj i zakres usług wraz z kosztami  przeprowadzenia. Określamy również jaka jest możliwość realizacji zadania projektowego

oraz wstępny harmonogram procesu inwestycyjnego.

Na tym etapie możliwe jest również przeprowadzenie analizy inwestycyjnej dotyczącej nieruchomości

oraz planowanej funkcji. 

Oferta skierowana jest również do osób zamierzających nabyć nieruchomość. 

 

Wykonujemy również analizy w trybie Due Diligence 

Wstępna analiza formalna      

W celu przygotowania inwestycji konieczne jest określenie uwarunkowań w zakresie m.in. lokalizacji nieruchomości, ustaleń decyzji o Warunkami Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, komunikacji, przyłączeniem do sieci itp. 

 

Analiza chłonności jest wstępnym opracowaniem projektowym, w którym zawarte są podstawowe informacje odnośnie możliwości inwestycyjnych oraz koniecznych do uzyskania uzgodnień lub warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 

W opracowaniu zawarte są również wstępne warianty projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem obiektu oraz jego podstawowymi parametrami.

 

Wykonanie analizy chłonności nieruchomości dostarcza niezbędnych informacji inwestorowi w zakresie potrzebnych zasobów oraz czasu do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Analiza chłonności

Koncepcja projektowa jest przedstawieniem możliwości inwestycyjnych opracowanych na podstawie uzyskanych uzgodnień, postanowień lub decyzji dotyczących planowanej funkcji. Materiały podstawowe, które stanowią wytyczne projektowe to w szczególności: decyzja o Warunkach Zabudowy lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, mapa sytuacyjno-wysokościowa lub mapa do celów projektowych.

Opracowanie koncepcyjne jest przedstawieniem przyjętych rozwiązań projektowych wraz z parametrami obiektu.

W opracowaniu koncepcyjnym zawarte są również rozwiązania estetyczne ukazane w formie modelu 3D, wizualizacji lub wydruku 3D.

W opracowaniach koncepcyjnych uwzględniamy dwa etapy: architektoniczny oraz wielobranżowy.

Koncepcja

Inwentaryzacja

W niektórych przypadkach brakuje dokumentacji projektowej istniejącego obiektu,  konieczne jest wówczas wykonanie dokładnego obmiaru istniejącej zabudowy w formie opracowania inwentaryzacyjnego.

Zakres opracowania jest ustalany indywidualnie.

 

Możliwe jest również wykonanie inwentaryzacji obiektu lub przestrzeni przy pomocy skanu 3D

w formie chmury punktów oraz dokumentacji rysunkowej i modelu.

Uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w odpowiednim zakresie względem zamierzenia inwestycyjnego oraz przygotowania zagadnień formalnych związanych z uzgodnieniami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, ekspertyzami oraz opiniami i innymi wymaganymi prawem budowlanym dokumentami. 

 

Przystąpienie do opracowania projektu budowlanego jest poprzedzone etapem opracowania koncepcji na podstawie której uszczegóławiany jest dokumentacja projektowa. 

 Wykaz niektórych dokumentów formalnych potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego:

----------------------------------------------------------------------------

->  Decyzja o Warunkach Zabudowy lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

->  Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub Akt Notarialny

->  Mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego Geodetę

mapa sporządzona na podstawie wytycznych Architekta

->  Badania geologiczne 

wykonanie dokumentacji geotechnicznej na postawie wytycznych Architekta oraz Konstruktora

->  Warunki techniczne przyłączenia do sieci uzyskane od gestorów sieci wnioski o warunki przyłączeniowe opracowane na podstawie wytycznych Architekta oraz Projektantów Branżowych

->  Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

jeżeli wymagana, wniosek opracowany na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu

-> Inne uzgodnienia w zależności od lokalizacji m.in. warunki przyłączenia do drogi publicznej (wykonanie zjazdu), uzyskanie decyzji środowiskowej, ekspertyzy stanu istniejącego lub dotyczące zabezpieczeń pożarowych, uszczegółowionych badań geotechnicznych gruntu, badania zanieczyszczenia gruntu - sozologia.

 Opracowanie techniczne projektu budowlanego może również dotyczyć zgłoszenia budowy lub zmiany sposobu użytkowania.

Projekt Budowlany

W naszej ofercie posiadamy również pełną  obsługę w zakresie przygotowania formalnego Inwestycji.

Podczas realizacji umowy opartej na otrzymaniu pełnomocnictwa Inwestorskiego zajmujemy się uzyskaniem stosownych uzgodnień, warunków, ekspertyz, operatów, decyzji itp. 

Opracowanie w zakresie projektu budowlanego jest w kolejnym etapie projektowym odpowiednio uszczegóławiane w celu przekazania odpowiedniej dokumentacji technicznej wykonawczej.

Projekt Wykonawczy jest opracowaniem umożliwiającym budowę obiektu.

 

Zakres projektu wykonawczego jest ustalany indywidualnie z Inwestorem oraz Wykonawcami.

Projekt wykonawczy / techniczny

Nadzór Autorski

W czasie realizacji Inwestycji jest możliwe dokonywanie systematycznych wizyt na miejscu budowy w ramach nadzoru autorskiego. 

 

Ilość wizyt, zakres oraz forma nadzoru autorskiego jest ustalana indywidualnie.

 

Nadzór autorski jest również ofertą dokonania pełnej dokumentacji fotograficznej oraz opisowej

w celu archiwizacji wszystkich etapów budowy. Wykonanie takiej dokumentacji może być nieocenionym materiałem w przyszłości podczas wykonywania remontów, napraw, przebudów lub sprzedaży nieruchomości.

bottom of page